آرشیو مقالات


کرتین وال

نمای کرتین وال

نمای کرتین وال هیچ باری از خود ساختمان را تحمل نمیکند و تنها نیرویی که تحمل می کند یکی نیروی وزن خودشان و دیگری نیرو های جانبی نظی ...